Ziya Paşa Sözleri

ziya-pasa

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir.

Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.

Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib;Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.

Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan/ Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan.

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.

Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.

Vefasızın meclisinde bade içilmez.

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.

Zannetmeyin ki ben Amasya ‘da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.

Zulm İle âbâd olanın, âhiri berbâd olur.

Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.

Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.

Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.

Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.

Eşek Alim Olmaz Su Taşımakla Tekkeye, İnsan Adam Olmaz Gitmek İle Mekkeye.

Fellah-ı Vatan:Vatan-ı kurtarıcılar

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı

Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.

İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.

Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık .

Lanet olsun o mala ki, tahsiline onun, ya din ola, ya ırz ya namus ola âlet.

Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.

Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.

Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.

İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.

İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.

İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.

İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah

Benzer Sözler

Paylaş